Verkoop- en Leveringsvoorwaarden PoolShop.eu


artikel 1. Toepasselijkheid


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomst van verkoop en leveringen van goederen en/of diensten.2. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.3. Algemene of specifieke door de opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door PoolShop.eu niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door PoolShop.eu van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie.4. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen Opdrachtgever en PoolShop.eu van toepassing (zullen) zijn.5. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:- OPDRACHTGEVER: koper, afnemer, degene die aan PoolShop.eu opdracht geeft tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten;- LEVERANCIER: Jones & Lionnels NV handelend onder PoolShop.eu- GOEDEREN: alle door PoolShop.eu te leveren goederen en/of te verrichten diensten;

artikel 2 Offertes, aanbiedingen en adviezen


1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.2. Een aanbieding vervalt indien de goederen waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.3 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, transport, verpakking en montage tenzij anders aangegeven.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is PoolShop.eu daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PoolShop.eu anders aangeeft.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht PoolShop.eu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.6. Adviezen met betrekking tot inrichting van opslagruimte en uitvoering van stellingen worden op basis van juiste en accurate informatie, verstrekt door Opdrachtgever, naar ons beste weten en kunnen gegeven. PoolShop.eu kan evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door ons geleverde goederen.artikel 3 Uitvoering en wijziging overeenkomst


1. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging door PoolShop.eu of indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de Opdrachtgever.2. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de Opdrachtgever voordat daadwerkelijk wordt geleverd, geacht de opdracht correct en volledig weer te geven.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zullen als integraal deel van de overeenkomst bindend zijn indien zij schriftelijk zijn bevestigd.4. PoolShop.eu is gerechtigd alvorens verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven, van Opdrachtgever zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.5. Indien PoolShop.eu gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan ons ter beschikking heeft gesteld.6. PoolShop.eu heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan PoolShop.eu de uitvoering van dieonderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. PoolShop.eu zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is PoolShop.eu gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen PoolShop.eu bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van PoolShop.eu op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan PoolShop.eu een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens PoolShop.eu gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van PoolShop.eu daardoor direct of indirect ontstaan.11. Indien PoolShop.eu met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is PoolShop.eu niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij PoolShop.eu alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PoolShop.eu rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst


1. PoolShop.eu is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: A de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; B het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden, zulks zonder dat PoolShop.eu tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd al haar verder toekomende rechten na het sluiten van de overeenkomst C. PoolShop.eu ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; D de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;E Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van PoolShop.eu kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is PoolShop.eu gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.2. Voorts is PoolShop.eu bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PoolShop.eu kan worden gevergd.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PoolShop.eu op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien PoolShop.eu de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.4. Indien PoolShop.eu tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is PoolShop.eu gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is PoolShop.eu gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PoolShop.eu, zal PoolShop.eu in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor PoolShop.eu extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij PoolShop.eu anders aangeeft.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het PoolShop.eu vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van PoolShop.eu op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.artikel 5 Levering


1. PoolShop.eu heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan opdrachtgever aan te bieden.2 PoolShop.eu behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.3. Het rapport van diegene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.4. De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de hem aangeboden levering van goederen, bij gebreke waarvan PoolShop.eu zonder nadere ingebrekestelling recht heeft op betaling van de koopprijs van de niet afgenomen goederen. Hierna zullen de goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen.5. Onverminderd alle uit de overeenkomst voor de Opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen is PoolShop.eu na ingebrekestelling gerechtigd de goederen te verkopen aan derden om de opbrengst daarvan te verminderen met haar vordering op de Opdrachtgever6. Indien levering franco huis is overeengekomen houdt dit in, dat de verzending van de levering voor rekening van PoolShop.eu geschiedt, waarbij zij de keuze van vervoer bepaalt. Indien door het ontbreken van bestrating of een behoorlijk verharde weg het afleveradres niet (goed) bereikbaar is, reikt haar verplichting tot aflevering niet verder dan tot de dichtst bij de plaats van levering gelegennormale bereikbare plaats; in dat geval is PoolShop.eu gerechtigd om extra kosten die zij maakt om de goederen desalniettemin 'aan huis' af te leveren, door te berekenen aan Opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden redelijke hulp te verlenen bij het lossen. Niet inbegrepen zijn de kosten, verbonden aan het eventueel verder vervoeren van de goederen naar hun interne plaats van bestemming. Hieruit voortvloeiend behoudt PoolShop.eu zich het recht voor om deze transportkosten op basis van bestede arbeidsuren in rekening te brengen aan Opdrachtgever.7. Indien op verzoek van Opdrachtgever de levering wordt uitgesteld dan heeft PoolShop.eu het recht een rentevergoeding in rekening te brengen over de prijs van de van levering uitgestelde goederen, gelijk aan de wettelijke rente.8. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, danwel van de overeengekomen afroeptermijn heeft PoolShop.eu het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.artikel 6 Vertraagde Levering


1. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.2. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. PoolShop.eu dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.4. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en Opdrachtgever aan PoolShop.eu schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is Opdrachtgever gerechtigd, om na het verstrijken van de opgegeven termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd Opdrachtgevers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van PoolShop.eu. Hij is verplicht PoolShop.eu hiervan onverwijld in kennis te stellen.artikel 7 Overmacht


1. PoolShop.eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PoolShop.eu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PoolShop.eu niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PoolShop.eu of van derden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook - geheel of gedeeltelijk - hun verplichtingen jegens PoolShop.eu niet nakomen, daaronder begrepen. PoolShop.eu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PoolShop.eu zijn verbintenis had moeten nakomen.3. PoolShop.eu kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.4. Voorzoveel PoolShop.eu ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PoolShop.eu gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijkeovereenkomst.artikel 8 Betaling en incassokosten


1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door PoolShop.eu aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door PoolShop.eu aangegeven. PoolShop.eu is gerechtigd om periodiek te factureren.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.3. PoolShop.eu heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.4. PoolShop.eu kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. PoolShop.eu kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PoolShop.eu verschuldigde.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is, Indien PoolShop.eu echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.artikel 9 Eigendomsvoorbehoud


1. Alle door PoolShop.eu in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van PoolShop.eu totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met PoolShop.eu gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.2. Door PoolShop.eu geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van PoolShop.eu veilig te stellen.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om PoolShop.eu daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan PoolShop.eu ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is PoolShop.eu gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens PoolShop.eu bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.6. Voor het geval PoolShop.eu zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan PoolShop.eu en door PoolShop.eu aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar deeigendommen van PoolShop.eu zich bevinden en die zaken terug te nemen.artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn


1. De door PoolShop.eu te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België. Bij gebruik buiten België dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. PoolShop.eu kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door PoolShop.eu verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van PoolShop.eu, de Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden belast (statisch en / of dynamisch), ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar PoolShop.eu geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele (zichtbare) gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan PoolShop.eu te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat PoolShop.eu in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient PoolShop.eu in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.5. Reclamering terzake niet zichtbare gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan - doch uiterlijk binnen een jaar na levering - op de wijze als in lid 4 genoemd te geschieden. Na verloop van een jaar na levering vervalt ieder recht van reclamering en/of aanspraak op garantie, hoegenaamd dan ook.6. Geen aanspraak op garantie of herstel kan worden gemaakt, indien de stellingen door de Opdrachtgever niet overeenkomstig de voorschriften van producent en/of PoolShop.eu zijn gemonteerd en/of belast.7. Gebruikelijke of niet te vermijden afwijkingen in kleur, kwaliteit, maatvoering of afwerking leveren geen grond voor reclamering.8. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd,zal PoolShop.eu de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker teretourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van PoolShop.eu daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 12. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens PoolShop.eu en de door PoolShop.eu bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.


artikel 11 Aansprakelijkheid


1. Indien PoolShop.eu aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.2. PoolShop.eu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PoolShop.eu is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.3. Indien PoolShop.eu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PoolShop.eu beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.4. De aansprakelijkheid van PoolShop.eu is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.5. PoolShop.eu is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PoolShop.eu aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PoolShop.eu toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.7. PoolShop.eu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PoolShop.eu of zijn leidinggevende ondergeschikten.9. PoolShop.eu is niet aansprakelijk indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van PoolShop.eu, de Opdrachtgever of derden aan de stellingen wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden belast (statisch en / of dynamisch), ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. PoolShop.eu kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar zij geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend extreme regenval of temperaturen beneden 5 graden celsius) et cetera.


artikel 12 Risico-overgang


1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.artikel 13 Vrijwaring


1. De Opdrachtgever vrijwaart PoolShop.eu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan PoolShop.eu toerekenbaar is.2. Indien PoolShop.eu uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden PoolShop.eu zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever ingebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PoolShop.eu, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PoolShop.eu en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.Artikel 14 Intellectuele eigendom


1. PoolShop.eu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. PoolShop.eu heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen


1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PoolShop.eu partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.2. De rechter in de vestigingsplaats van PoolShop.eu is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft PoolShop.eu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.